Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Sklepu Internetowego  - www.outletmedia.pl    

Mam świadomość, że akceptując niniejszą politykę prywatności wyrażam zgodę na :   PRZETWARZANIE moich DANYCH OSOBOWYCH przez A&P Progres Piotr Welcz i Aleksandra Dąbkowska s.c. , 22-400 Zamość, Ul Kresowa 7/8 ;  tel. +48 502 580 990 , email:info@approgres.com.pl.; NIP9223056462 związku z zawarciem i realizacją czynności i Umów w Sklepie Internetowym www.outletmedia.pl . .

Mam świadomość, iż brak powyższej zgody skutkował będzie brakiem możliwości założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym i możliwością dokonania jedynie osobistego zakupu w sposób określony w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego, tj. dokonać wyłącznie zakupu osobistego  o którym mowa w pkt.2. 11 Niniejszej Polityki Prywatności

Mam świadomość, iż przysługuje mi PRAWO do WYCOFANIA powyższej ZGODY w dowolnym momencie, poprzez przesłanie oświadczenia w powyższym zakresie na adres mailowy odwołajzgode@approgres.com.pl   na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przedstawiania oferty marketingowej przy wykorzystaniu elektronicznych środków łączności, min. telefonicznie lub poprzez podany e-mail, jak również przesłanie jej na adres podany do korespondencji listownej.    

Mam świadomość, iż przysługuje mi PRAWO  do WYCOFANIA powyższej ZGODY w dowolnym momencie, poprzez przesłanie oświadczenia w powyższym zakresie na adres mailowy odwołajmarketing@approgres.com.pl      na zautomatyzowane przetwarzanie moich podanych danych osobowych, w sposób pozwalający na ustalenie moich zainteresowań kategoriami produktów oferowanych przez Sklep Internetowy www.outletmedia.pl w celu przedstawiania mi profilowanej/kierunkowanej na tej podstawie oferty.    

Mam świadomość, iż przysługuje mi PRAWO  do WYCOFANIA powyższej ZGODY w dowolnym momencie, poprzez przesłanie oświadczenia w powyższym zakresie na adres mailowy odwolajmarketing@approgres.com.pl.       

 

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

5. PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH OSOBOWYCH – ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przekazania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

6. WYKORZYSTANIE GOOGLE ANALYTICS

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1.      Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

1.2.      Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego ( w tym danych osobowych pozyskiwanych przy: dokonywaniu zakupów w Sklepie Internetowym, składaniu zapytań ofertowych, składaniu zapisów na wysyłkę Newslettera, zlecaniu usług serwisowych, kontaktach nawiązywanych w trakcie i na potrzeby szkoleń, konferencji, wystaw, marketingu bezpośredniego, itp.. ), jest A&P Progres Piotr Welcz i Aleksandra Dąbkowska s.c. , zarejestrowana: 22-400 Zamość, Ul. Kresowa 7/8 , NIP : 922305642 , Regon 367980244 , zwana  dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3.      Do dnia 24 maja 2018 roku  Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

1.4.      Od Dnia 25 maja 2018 roku Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z:

a.       Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46WE

b.      Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29sierpnia 1997r. z późn. zm. Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) - zwana dalej „UOŚDE”

1.5.      Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a.       przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby której dotyczą;

b.      zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

c.        merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

d.      przetwarzanie w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych

1.6.      Użyte określenia oznaczają:

 • KLIENT - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) lub Konsument- nawiązująca stosunek ze Sklepem Internetowym w celach określonych w pkt 2.4.

 • KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Serwisie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 • KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem nadanym przez Klienta Sklepu zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Klienta Sklepu, w tym informacje o złożonych Zamówieniach;

 • PRODUKT/TOWAR – przedmiot będący rzeczą ruchomą oferowany do sprzedaży w Sklepie Internetowym.

 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na: - założeniu Konta w Sklepie Internetowym Outletmedia - dokonywaniu zamówienia przy wykorzystaniu Formularza Zamówienia - otrzymywaniu/przesyłaniu Newslettera

 • USŁUGA SERWISOWA - czynności wykonywane przez Serwis zgodnie z Regulaminem Serwisu

 • ZAMÓWIENIE – dobrowolne oświadczenie woli złożone przez Klienta, za pomocą Formularza Zamówienia, stanowiące ofertę zawarcia wiążącej umowy Sprzedaży Leasingu bądź Usługi Serwisowej.  

 

2.      CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 

2.1.      Każdy użytkownik może przeglądać stronę internetową www/sklep internetowy bez konieczności dokonywania rejestracji, a tym samym podawania swoich danych osobowych.

2.2.      Z chwilą dobrowolnego podjęcia decyzji o dokonaniu zakupów poprzez w/w stronę, bądź też skorzystania z usług Serwisu niezbędne jest:

 • podanie swoich danych osobowych - bez rejestracji Konta w Sklepie Internetowym - i wówczas dane powyższe przetwarzane będą jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania aktualnie zawieranej Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej Umowy. W takim przypadku na Kliencie ciążył będzie obowiązek udokumentowania faktu zakupu danego towaru w Sklepie Internetowym, np. dla potrzeb ewentualnej reklamacji, bądź też odpłatności niektórych usług serwisowych – zgodnie z Regulaminem Serwisu.

 • dokonanie rejestracji Konta w Sklepie Internetowym, a tym samym podanie swoich danych osobowych. Nie podanie niektórych danych – wymaganych we właściwych formularzach -  może uniemożliwiać złożenie zamówienia  przez Klienta, bądź realizację zamówienia w zakresie:

- zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy Świadczenia Usługi Serwisowej, Umowy o Sprzedaż Ratalną

-wystawienia dokumentów na dane osobowe, potwierdzających dokonanie zakupu (np. kart gwarancyjnych, Faktur).

2.3.      Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.4.      Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

a.       czynności przed zawarciem umowy Sprzedaży (np. sporządzenie Umowy o współpracy, przyznanie kwoty i okresu przy płatnościach z  tzw. „ przesuniętym terminem”, odpowiedź na zapytanie ofertowe)

b.      zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży, Umowy o Świadczenie Usługi Serwisowej  lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto);

c.       czynności zgłoszeniowo-rejestracyjne przed i w trakcie usługi serwisowej (np. uzyskani adresu/lokalizacji urządzenia stacjonarnego, kontakt w celu ustalenia szczegółów związanych ze złożonym zamówieniem)

d.      przyjmowanie i rozpatrywanie zapytań i  uwag

e.       wsparcie i realizacja procesów płatności

f.       wystawienie dokumentów dotyczących zakupu/usługi (np. Faktur VAT)

g.       marketing bezpośredni towarów/produktów lub usług Administratora- subskrypcja Newslettera.

2.5.      Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

a.       w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi/firmie spedycyjnej lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

b.      w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności kartą kredytową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

c.       Podmiot realizujący usługę leasingu na towary oferowane przez Sklep Internetowy – dane wymagane przez leasingodawcę do sporządzenia umowy leasingu - w przypadku gdy Klient Sklepu Internetowego korzysta z tej formy nabycia towaru;

d.      Podmiot dokonujący ubezpieczenia zakupionego i wysyłanego Towaru - dane niezbędne do zawarcia Umowy Ubezpieczeniowej na życzenie Klienta

e.       Organy właściwe do  zapobiegania przestępczości, prowadzenia postepowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar oraz organy wymiaru sprawiedliwości – na wynikające z przepisów obowiązującego prawa żądanie takowych organów, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu niewłaściwego wykonania zawartych Umów.

f.       Podmioty świadczące obsługę prawną

g.      Podmioty skupujące wierzytelności w przypadku zalegania z zapłatą za zakupiony towar bądź usługi.

2.6.      Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego:

a.       imię i nazwisko (element danych do wystawienia dokumentów i danych do wysyłki) ;

b.      adres poczty elektronicznej (korespondencja z Klientem, Subskrypcja Newslettera) ;

c.       numer telefonu kontaktowego ( kontakt z klientem) ;

d.      adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

e.       adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), służące do wystawienia F-ry VAT na dane (w tym rejestracyjne) podmiotu;

f.       w wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

g.      dane banków i numery kont bankowych, z których dokonywane są przelewy za zakupione towary i usługi - wymagane do weryfikacji płatności za złożone Zamówienie, dokonanie przelewów z tytułu korekt;

2.7.      Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.  

2.8.      Istnieje możliwość wykorzystania w trakcie dokonywania zakupów kont posiadanych przez Klienta w mediach społecznościowych , tj. Facebook oraz Google+. W przypadku skorzystania z tej formy logowania z serwisów tych pobrane zostaną dana Klienta udostępnione w profilach publicznych w/w serwisów. Po pobraniu tych danych konieczne będzie „ręczne” uzupełnienie danych o dane niezbędne do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

2.9.      W przypadku korzystania  przez Klienta z umów leasingu, płatności kartą, dodatkowego ubezpieczenia przesyłek przekierowywany jest ona na strony internetowe operatorów świadczących powyższe usługi, gdzie zachodzić może konieczność podania innych danych osobowych, w zakresie koniecznym do zawarcia określonych umów. W przypadku takowym Administrator zaleca postepowanie z pkt. 7.1 niniejszej Polityki Prywatności.

2.10.  W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o sposobie płatności kartą kredytową, Administrator udostępnia zebrane/pozyskane od Klienta - wyłącznie w tym celu - dane osobowe związane z powyższą kartą wybranemu podmiotowi obsługującemu tego typu płatności w Sklepie Internetowym. Po wykonaniu powyższej czynności dane te nie są przetwarzane przez Administratora, a formularze je zawierające niszczone są, w okresach trzymiesięcznych. (okres przewidziany na ewentualne reklamacje dot. płatności)

2.11.  KLIENT NIE WYRAŻAJĄCY ZGODY NA PRZETWARZANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH może dokonać zakupu gotówkowego bezpośrednio w  jednym z punktów detalicznych  firmy – ul. Szczebrzeska 35, 22-400 Zamość , bądź ul. Marywilska 44 , 03-042 Warszawa – otrzymując na dokonany zakup Paragon Fiskalny - pod warunkiem dostępności towaru w momencie zakupu.

2.12.  Administrator przyjmuje, iż oświadczenie woli Klienta w postaci dobrowolnego założenia Konta w Sklepie Internetowym  – w celu określonym w pkt. 2.1 – jest skuteczne do momentu jego pisemnego odwołania przez Klienta i w tym okresie pozyskane dane mogą być przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Założenie powyższe nie wyklucza prawa do okresowego - nie rzadziej niż w okresach 1-go roku - nawiązania kontaktu z zarejestrowanym Klientem, który w okresie tym nie dokonał żadnych zakupów w Sklepie Internetowym, w celu zweryfikowania dalszej celowości przetwarzania danych osobowych.

2.13.  Podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego na serwerze Administratora automatycznie zbierane są następujące dane dotyczące przeglądającego:

a.       Czas dostępu

b.      Adres strony z jakiej nastąpiło przekierowanie

c.       Publiczny adres IP

d.      Typ i wersja używanej przeglądarki

e.       Typ i wersja systemu operacyjnego

f.       Przeglądana strona/produkty Rozwiązania stosowane przez Administratora nie pozwalają jednak na automatyczne powiązanie tych danych z Klientami Sklepu Internetowego.  

 

3.      COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 

3.1.      Strona internetowa oraz sklep internetowy www.mediaalert.pl wykorzystuje Pliki zwane Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy)- jeżeli ustawienia dokonane w wykorzystywanej przeglądarce internetowej na to pozwalają  Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/.  

Mechanizm stosowanych „cookies” (trwałych) nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń Użytkowników. Pozostają one na urządzeniu Użytkownika do momentu ich skasowania.

 • Większość przeglądarek internetowych, po ich instalacji, akceptuje domyślnie zapisywanie plików „cookies”. Każdy Użytkownik na możliwość określenia i ograniczenia warunków korzystania z tych plików w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Zgoda (i jej zakres) - na korzystanie przez Sklep Internetowy z plików „cookies” - wyrażana jest  przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej

 • Całkowite wyłączenie możliwości zapisywania plików „cookies” będzie miało jednak wpływ na funkcjonalność Sklepu Internetowego (niemożliwe okazać się może złożenie z zamówienia poprzez Formularz Zamówienia np. z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku, podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

 • Mechanizm „cookies” jest bezpieczny dla urządzeń z których korzystają Klienci/usługobiorcy Sklepu Internetowego. Nie jest możliwe zainfekowanie w ten sposób urządzeń wirusami lub innym oprogramowaniem niechcianym, szpiegującym bądź „złośliwym”.  

3.2.      Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

a.       identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

b.      zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

c.       zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

d.      dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony, języka, sortowania, waluty) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

e.       prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

3.3.      Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

a.       w przeglądarce Chrome

b.      w przeglądarce Firefox

c.       w przęglądarce Internet Explorer

d.      w przeglądarce Opera

e.       w przeglądarce Safari

3.4.      Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.  

 

4.      PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

4.1.      Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4.2.      Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

4.3.      W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest

a.       uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub

b.      wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).  

 

5.      PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

5.1.      Usługobiorca lub Klient ma prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, to jest uprawniony dostępu do treści swoich danych osobowych

5.2.      Usługobiorca lub Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych w zakresie:            

 • celów przetwarzania

 • kategorii/zakresu przetwarzanych danych

 • odbiorców lub kategorii odbiorców którym dane zostały lub zostaną ujawnione  

5.3.      Usługobiorca lub Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych w zakresie:

a.       planowanym okresie przechowywania danych, bądź kryteriach ustalania tego okresu

b.      prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Inspektora Ochrony Danych Osobowych)

c.       źródle pozyskania danych osobowych – jeżeli nie zostały one pozyskane bezpośrednio od niego

d.      prawie do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

e.       wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, (przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem)

f.       żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

g.      wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego - skutkującego zakazem przetwarzania danych osobowych w tym celu

h.      otrzymania w powszechnie stosowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, które znajdują się w posiadaniu Administratora i.        przesłania tych danych innemu administratorowi, bądź żądania od Administratora ich bezpośredniego przesłania innemu, wskazanemu przez siebie, administratorowi – jeżeli jest to technicznie możliwe

5.4.      W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5.5.      W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do

a.       wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do

b.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.6.      W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

5.7.      W celu realizacji uprawnień, dotyczących odwołania/ograniczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub dotyczących odwołania zgody na subskrypcję newslettera , mając na  celu zapewniania wiarygodności, iż oświadczenia woli -  o których mowa w niniejszym punkcie pochodzą od osób uprawnionych (tj. osób, których dane osobowe dotyczą), informacje przesyłane pocztą elektroniczną winny zostać wysłane z adresu podanego/funkcjonującego jako adres korespondencyjny w założonym przez Klienta Koncie.  

 

6.      WYKORZYSTANIE GOOGLE ANALYTICS, OPTIMIZELY I HOTJAR WEB ANALYTICS

 

6.1.      Administrator korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), usług HotJar dostarczanych przez firmę Hotjar Ltd (Malta) oraz z usług Optimizely dostarczanych przez firmę Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105). Usługi te pomagają Administratorowi analizować sposób korzystania ze Sklepu Internetowego.

6.2.      Google Analytics, HotJar oraz Optimizely wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego. Pliki Cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej ze Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego).

6.3.      Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc, HotJar Ltd i Optimizely Inc., w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania ze Sklepu Internetowego adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony.

6.4.      Na zlecenie Administratora Google Inc., HotJar Ltd I Optimizely Inc. będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem e Sklepu Internetowego.

6.5.      Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające ze Sklepu Internetowego.

6.6.      Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działa powyższa usługa, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są pod następującym adresem: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/

6.7.      Standardowo większość przeglądarek internetowych oraz urządzeń dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej lub własnego urządzenia. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.

6.8.      Ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies.

6.9.      HotJar może rejestrować kliknięcia myszką, ruchy myszką, aktywność przewijania oraz wprowadzane informacje, które nie są danymi osobowymi.

6.10.  Możliwe jest także ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z urządzenia Użytkownika do Google Analytics, HotJar Ltd i Optimizely z wykorzystaniem plików Cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc, HotJar Ltd i Optimizely Inc. I jej zainstalowanie:

a.        https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl , 

b.      https://www.hotjar.com/contact 

c.       http://www.optimizely.com/opt_out.

6.11.  Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.  

 

7.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

7.1.      Sklep Internetowy outletmedia.pl może zawierać odnośniki/PRZEKIEROWANIA do innych stron internetowych, w tym do firm powiązanych osobowo/organizacyjnie z Administratorem oraz innych wymienionych w pkt. 5 niniejszej Polityki Prywatności. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się ze znajdującymi się na nich Regulaminami oraz  Politykami Prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego www.outletmedia.pl .

7.2.      Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.3.      Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a.       Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

b.      Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła, ustalanych przy zakładaniu konta. Administrator nie przechowuje i nie ma dostępu do hasła Klienta i w przypadku jego utraty istnieje jedynie możliwość uruchomienia procedury ustanowienia nowego hasła.

c.       Certyfikat SSL.

7.4.      Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności kierować należy na dane kontaktowe wskazane w pkt. 1.2, bądź na adresy mailowe podane na stronie internetowej przy polach dotyczących odwołania poszczególnych zgód na przetwarzanie danych osobowych.    

pixel